I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy firmą KONEK PSN Sp. z o.o. z siedzibą Józefa Milcherta 1, 85-862 Bydgoszcz (zwaną dalej KONEK PSN) a Kupującym.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji kupującego jako załącznik do handlowej lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.konek.com.pl w dziale „do pobrania”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z KONEK PSN, przyjęcie Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez KONEK PSN.

II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

 1. Pisemna oferta KONEK PSN, z zastrzeżeniem pkt. II.7 OWS, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez KONEK PSN oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.
 2. Zamówienie powinno zawierać indeks, nazwę produktu, ilość zamawianego towaru i dane indentyfikacyjne firmy. Zamówienie powinno być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.
 3. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu firmy KONEK PSN, które należy potwierdzić, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
 4. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy: wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP.
 5. Schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody KONEK PSN, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakimkolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.
 7. W przypadku zamówień specjanych – czyli elementów, części lub detali niestandardowych; wykonanych dla danego klienta na specjalne zamówienie (wg. schematów, rysunków lub wszelkiej innej dokumentacji dołączonej do oferty), firma KONEK PSN zastrzega sobie możliwość wykonania nadwyżki produkcyjnej max. +10%.

III. Ceny i warunki płatności

 1. Należność za zakupiony towar może być uregulowana:
  1.1. gotówką / za pobraniem
  1.2 przelewem, według warunków ustalonych z KONEK PSN.
 2. Płatność za zakupione przez Kupującego Produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących Strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.
 3. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
 4. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD, CHF lub innych) w Banku BRE w dniu fakturowania.
 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy KONEK PSN.
 6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, firma KONEK PSN ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez podmiot zalegający z płatnościami.
 7. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.

IV. Warunki dostawy, transport

 1. Jeśli Kupujący nie postanowi inaczej, transport przesyłek wysyłanych przez firmę KONEK PSN, realizowany będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS dla paczek lub Rohlig Suus Logistics dla palet.
 2. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba, że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.
 3. Przy zamówieniach na kwotę wyższą niż 1000zł netto, dla przesyłek wysyłanych z magazynu w Bydgoszczy, koszta będą pokrywane przez firmę KONEK PSN (za wyjątkiem gabarytów niestandardowych).
 4. Przy zamówieniach na kwotę niższą niż 1000zł netto, dla przesyłek wysyłanych z magazynu w Bydgoszczy, koszta będą pokrywane przez Kupującego.
 5. Dla przesyłek dostarczanych do Kupującego bezpośrednio z magazynów naszych zagranicznych partnerów, koszta będą indywidualnie wyliczane.

V. Zwroty towaru

 1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez KONEK PSN. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.
 2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.
 3. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości:
  3.1. 20 % ceny towaru dla elementów standardowych (stale utrzymywanych na magazynie KONEK PSN)
  3.2 50 % ceny towaru dla elementów niestandardowych
 4. Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
 5. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.
 6. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

VI. Gwarancja

 1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez KONEK PSN produktów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia „gołym” okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w Rozdziale VII, w zakresie dotyczącym w/w kontroli ilościowo-jakościowej.
 2. KONEK PSN gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Odpowiedzialność KONEK PSN z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do KONEK PSN. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
 4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje KONEK PSN.
 5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.
 6. Odpowiedzialność KONEK PSN z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
 7. Formy wtryskowe i wykrojniki objęte są gwarancją na okres 1 roku lub do wykonania 500 000 cykli, z tym, że gwarancja wygasa w momencie spełnienia jednego z tych warunków. Należy pamiętać, że wszelkie ingerencje w narzędzie takie jak np. naprawy i modyfikacje dokonywane z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie skutkują utratą gwarancji.
 8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.
  7.2. nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.
  7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które KONEK PSN nie posiada wpływu.
 9. Odpowiedzialność firmy KONEK PSN nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.
 2. Zareklamowany produkt należy przesłać do KONEK PSN w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone produkty. KONEK PSN ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
 4. KONEK PSN, pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawieniu lub wymianie.
 5. Firma KONEK PSN zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy firma KONEK PSN zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.
 7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt KONEK PSN we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.
 8. W zakresie nieuregulowanym w powyższych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez KONEK PSN, za dwutygodniowym uprzedzeniem.
 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
 3. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody firmy KONEK PSN.
 4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania bądź interpretacji OWS, strony będą się starały rozwiązać na drodze przyjaznych negocjacji. Ewentualne spory, których stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby KONEK PSN.

KONEK PSN Sp. z o.o.
Ostatnia zmiana: 01.04.2022